Tiếp tục áp dụng Bộ luật Hình sự 1999

Quốc hội mới ban hành Nghị quyết 144/2016/QH13 (có hiệu lực từ ngày 30/6/2016) để lùi hiệu lực thi hành của Bộ Luật hình sự (BLHS) 2015 và 03 Luật có liên quan.

03 Luật này gồm:  Bộ Luật Tố tụng hình sự 2015; Luật Tổ chức điều tra hình sự 2015 và Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam 2015.

Theo đó, lùi hiệu lực thi hành của BLHS 2015 và các luật liên quan nêu trên từ ngày 01/7/2016 đến ngày Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của BLHS 2015 có hiệu lực, trừ các quy định sau:

– Quy định có lợi cho người phạm tội tại Khoản 3 Điều 7 BLHS 2015 và Điểm b Khoản 1 Điều 1 Nghị quyết 109/2015/QH13 ngày 27/11/2015.

– Khoản 2 Điều 1 và các quy định khác có lợi cho người phạm tội tại Nghị quyết 109.

– Các quy định của Bộ luật tố tụng hình sự 2015 để thi hành các quy định có lợi cho người phạm tội của BLHS 2015.

Cũng theo Nghị quyết 144/2016/QH13 thì tiếp tục áp dụng BLHS 1999, Bộ Luật Tố tụng hình sự 2003 … cho đến ngày Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của BLHS 2015 có hiệu lực.