Chính sách mới về xử lý nợ xấu có tài sản bảo đảm là dự án bất động sản

Ngày 21/6/2017, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết 42/2017/QH14 về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng.

Theo đó, điều kiện để tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, tổ chức mua bán, xử lý nợ xấu được chuyển nhượng tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu là dự án bất động sản khi:

– Dự án đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật.

– Có quyết định giao đất, cho thuê đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

– Dự án không có tranh chấp quyền sử dụng đất đã được thụ lý nhưng chưa được giải quyết hoặc đang được giải quyết tại Tòa án; không đang bị kê biên để bảo đảm thi hành án hoặc để chấp hành quyết định hành chính.

– Không có quyết định thu hồi dự án, thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Ngoài ra, bên nhận chuyển nhượng dự án phải đáp ứng điều kiện về kinh doanh bất động sản; kế thừa các quyền, nghĩa vụ của chủ đầu tư dự án và tiến hành các thủ tục để tiếp tục thực hiện dự án theo quy định.

Nghị quyết 42/2017/QH14 được thực hiện trong thời hạn 05 năm kể từ ngày 15/8/2017.