Tiếp tục áp dụng Bộ luật Hình sự 1999

Quốc hội mới ban hành Nghị quyết 144/2016/QH13 (có hiệu lực từ ngày 30/6/2016) để lùi hiệu lực thi hành của Bộ Luật hình sự (BLHS) 2015 và 03 Luật có liên quan. 03 Luật này gồm:  Bộ Luật Tố tụng hình...