Kế hoạch triển khai thi hành Bộ luật hình sự 2015

Ngày 09/8/2017, Tòa án nhân dân tối cao ban hành Quyết định 151/QĐ-TANDTC về Kế hoạch triển khai, thi hành Bộ luật Hình sự năm 2015, Luật sửa đổi Bộ luật hình sự 2017 và Nghị quyết 41/2017/QH14 với một số nội dung sau:

– Đảm bảo thống nhất áp dụng BLHS 2015 và Nghị quyết 41:
+ Áp dụng thống nhất trong xét xử các quy định “gây hậu quả rất nghiêm trọng”, “gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng”, “số lượng lớn”, “giá trị lớn”, … và các điểm khác tại BLHS;
+ Hủy bỏ, sửa đổi và ban hành kịp thời các văn bản liên quan cho phù hợp với BLHS;
+ Đề xuất các bản án, quyết định chuẩn mực để phát triển thành án lệ;
– Về công tác giải quyết các vụ án hình sự:
+ Rà soát các vụ án hình sự đang thụ lý, giải quyết; nếu thuộc Khoản 2 Điều 2 Nghị quyết 41 thì chuyển từ tử hình sang chung thân, miễn chấp hành toàn bộ hình phạt hoặc đình chỉ vụ án;
+ Phối hợp với VKSND để làm thủ tục chuyển hình phạt theo Nghị quyết 41;
– Tuyên truyền, phổ biến BLHS;
Quyết định 151/QĐ-TANDTC có hiệu lực từ ngày 09/8/2017.