Đề xuất sửa đổi Luật Đất đai để phát triển nông nghiệp

Đây là nội dung nổi bật tại Quyết định 1137/QĐ-TTg về phê duyệt Đề án nâng cao năng lực cạnh tranh các mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

Theo đó, để thực hiện mục tiêu đề án, Thủ tướng chỉ đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp triển khai các nhiệm vụ, đơn cử như:
– Đề xuất Chính phủ trình Quốc hội sửa đổi Luật Đất đai theo hướng tạo thuận lợi hơn cho tích tụ ruộng đất, mở rộng hạn điền, chính sách bồi thường phù hợp khi thu hồi đất, khuyến khích phát triển nông nghiệp quy mô lớn;
– Xây dựng chính sách quyền sử dụng đất lâu dài, ổn định cho doanh nghiệp đầu tư vào sản xuất và chế biến nông sản, thủy sản xuất khẩu;
– Xây dựng, hoàn thiện quy định về môi trường liên quan đến khai thác, nuôi trồng, sản xuất và chế biến hàng xuất khẩu, phù hợp với quy định của quốc tế.

Quyết định 1137/QĐ-TTg có hiệu lực kể từ ngày 03/8/2017.