Đề xuất sửa đổi Luật Đất đai để phát triển nông nghiệp

Đây là nội dung nổi bật tại Quyết định 1137/QĐ-TTg về phê duyệt Đề án nâng cao năng lực cạnh tranh các mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. Theo đó, để thực hiện mục...