Chính sách mới về xử lý nợ xấu có tài sản bảo đảm là dự án bất động sản

Ngày 21/6/2017, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết 42/2017/QH14 về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng. Theo đó, điều kiện để tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, tổ chức mua...