Tội buộc công chức, viên chức thôi việc hoặc sa thải người lao động trái pháp luật

Tội buộc công chức, viên chức thôi việc hoặc sa thải người lao động trái pháp luật là hành vi của người có thẩm quyền đại diện cho người sử dụng lao động đã vì động cơ vụ...