Tội vi phạm chế độ một vợ, một chồng

Tội vi phạm chế độ một vợ, một chồng là hành vi kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng của người đang có vợ, có chồng với  người khác hoặc của người chưa có vợ, chưa có...