Dịch vụ tư vấn, đàm phán, soạn thảo hợp đồng

Hợp đồng là sự thỏa thuận giữa các bên về việc xác lập, thay đổi hoặc chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự. Với tính chất rất quan trọng đó, việc thỏa thuận, soạn thảo, giao...